Opozorilo na obveznost izvajanja periodičnih pregledov jeklenih konstrukcij v času uporabe

Gradbeni zakon (GZ) v 124. členu podaljšuje uporabo dveh pravilnikov, ki sta bila objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 6/65. Gre za naslednja pravilnika:

  • Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih konstrukcij med eksploatacijo pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65),
  • Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 6/65 in Uradni list RS, št. 52/00 – ZGPro),

Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih konstrukcij med eksploatacijo med drugim predpisuje obveznost izvajanja pregledov jeklenih konstrukcij. Pravilnik razlikuje štiri vrste pregledov: redni, glavni, izredni in dopolnilni. Lastnike oziroma uporabnike objektov z jeklenimi konstrukcijami je želimo posebej opozoriti na obveznost rednih in glavnih pregledov. Časovni interval za izvajanje rednih pregledov je eno leto in je enak za vse vrste jeklenih konstrukcij. Časovni interval za izvajanje glavnih pregledov je vezan na vrsto jeklene konstrukcije in je določen na naslednji način:

  • 10 let za zgradbe;
  • 5 let za mostove;
  • 5 let za ostale jeklene konstrukcije.

Redno izvajanje pregledov je pomembno za varnost ljudi in opreme ter za nemoten potek poslovnih procesov. Izvajanje rednih in glavnih pregledov je pomembno tudi s pravnega stališča. V primeru škodnih dogodkov, še posebej, če gre za poškodbe pri delu, se v postopku preiskave in obravnave dogodka izpostavi tudi vprašanje, če so bili opravljeni predpisani pregledi. Morebitna opustitev pregledov pomeni resno tveganje za varnost ljudi in tudi resno poslovno tveganje za odškodninske zahtevke v primeru poškodb.

Opozorilo:
Obveščeni smo o delovni nesreči, do katere naj bi prišlo ob porušitvi jeklenega podesta. Inšpektor za delo, ki je obravnaval primer, je poznal vsebino pravilnika in je zahteval zapise o pregledih jeklene konstrukcije. Tudi v povezavi z opisanim dogodkom želimo opozoriti na zahtevo po izvajanju rednih in glavnih pregledov ter ustrezno dokumentiranje ugotovitev pregledov. Svetujemo, da redne preglede opravite skrbno in ne zgolj z namenom, da formalno zadostite zahtevi pravilnika.

Predlagamo, da vsaj za izvedbo glavnih pregledov angažirate strokovnjaka za jeklene konstrukcije. Tak pregled lahko naročite pri IMK, ki je strokovna organizacija specializirana za področje nosilnih jeklenih konstrukcij. IMK več kot 60 let deluje na področju jeklenih konstrukcij in ima redno zaposlene strokovnjake za jeklene konstrukcije.

Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih konstrukcij je po svoji vsebini pomemben za gradnjo objektov, katerih ključni ali pa sestavni del so nosilne jeklene konstrukcije. Vsebina pravilnika je pomembna za vse udeležence v procesu graditve, še posebej za investitorje in za upravne enote, saj pravilnik določa, da morajo tehnični pregled jeklene konstrukcije opraviti strokovni organi oziroma strokovnjaki za jeklene konstrukcije, ki izdajo tudi tako imenovano končno poročilo o izvedeni jekleni konstrukciji.

Opozorilo:
Izjava o lastnostih za dele jeklenih konstrukcij in CE-znak, ki ju izdelovalec izda na podlagi FPC-ja po SIST EN 1090-1, ne nadomeščata končnega poročila na podlagi strokovnega tehničnega pregleda izvedene jeklene konstrukcije.

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice