Splošno

IMK je na podlagi dolgoletnega strokovnega dela na področju svoje dejavnosti ter stalne vključenosti v izvedbo zahtevnih investicijskih projektov pridobil in razvil obsežno znanje na področju jeklenih konstrukcij. Znanje se je redno prenašalo na nove generacije zaposlenih, poleg tega pa je akumulirano tudi v arhivu IMK v obliki raziskovalnih in razvojnih nalog, projektne dokumentacije objektov, ekspertnih mnenje ter poročil o pregledih konstrukcij in poročil o preskušanju.

vodja OE TSN

robert.cvelbar@imk.si

01 280 21 14

031 382 698

dr. Robert Cvelbar

Dejavnosti, ki jih opravlja IMK v procesu tehničnega svetovanja so:

 • Recenzije izvedbene dokumentacije
 • Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi objektov v jeklu
 • Ocene stanja jeklenih konstrukcij in opreme v obratovanju
 • Ocene stanja jeklenih konstrukcij in opreme po izrednih dogodkih
 • Ekspertize ter strokovna mnenja o vzrokih za porušitev konstrukcije ali opreme
 • Ekspertize in strokovna mnenja s področja protikorozijske zaščite
 • Ocena stanja jeklenih konstrukcij in opreme v obratovanju

Reference:

 • Daljnovod 110 kV Maribor – Cirkovce (2013), recenzija
 • Bazne postaje Telekom (2013), recenzije izbranih mest
 • Recenzija PZI: »Sanacija vodovodnega sanitarnega omrežja hladne in tople sanitarne vode na Onkološkem inštitutu Ljubljana« - Komentarji na odgovore projektanta (2013)
 • Recenzija PZI: »Sanacija vodovodnega sanitarnega omrežja hladne in tople sanitarne vode na Onkološkem inštitutu Ljubljana« (2013)
 • DV 110+20kV RTP Železniki - RTP Bohinj Recenzija DZR – Tehnični razpisni pogoji za jeklene konstrukcije, gradbena dela in elektro montažna dela – v delu, ki zadeva izdelavo PZI dokumentacije ter izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij objekta (2013)
 • Strokovna ocena razpisne dokumentacije za izdelavo in dobavo dveh jeklenih konstrukcij DV stebrov za objekta DV 2x110 kV Črnuče – Kleče in DV 2x110 kV TE TOL – Črnuče (2013)
 • Stadion in športna dvorana Stožice (2012), recenzija
 • Revizija dokumenta za NEK: Engineering Information Record, Document No:51-9124345-000, Krško PZR Nozzle WOL Engineering Methodology Document (2010)
 • Strokovno mnenje o aluminijastih objemkah TX1K-220C ter njihovi ustreznosti pri predpisanih pogojih vgradnje (2010)
 • Hangar za vzdrževanje Airbus- Adria Brnik (2005), recenzija
 • Ribja brv
 • Špica
 • Svetovanje ob demontaži Mrtvaškega mostu v Ljubljani ter rekonstrukciji, revitalizaciji in prestavitvi na novo lokacijo z novim imenom Hradeckega most (2011)
 • Sanacija cestnega mostu Kandija v Novem mestu
 • Poročilo o pregledu stanja nosilnih konstrukcij antenskega stolpa MB-Boč (2014)
 • Pregled stanja obstoječe nosilne jeklene konstrukcije Ladijske roke za JET gorivo pod obalo silosa na lokaciji PC Evropski energetski terminal v Luki Koper (2014)
 • Pregled stanja jeklenih konstrukcij vmesnih podpornih stebrov Nihalke Žekovec,Golte (2012)
 • Strokovna ocena stanja vodovodne napeljave v stavbah D, E in H Onkološkega inštituta ter mnenje o vzrokih za povečano vsebnost železa in rjastih delcev v pitni vodi (2009)
 • Zbirno poročilo o pregledu in oceni poškodb jeklenih konstrukcij stebrov DV 2x110 kV Dravograd – Velenje na območju havarije zaradi žledenja na odseku SM 88 – SM 123 (2014)
 • Pregled in ocena poškodb na jeklenih konstrukcijah stebrov na območju havarije zaradi žledenja na DV 2x110 kV Pivka-Postojna od SM15 so SM60 (2014)
 • Pregled in ocena poškodb na jeklenih konstrukcijah stebrov na območju havarije zaradi žledenja na DV 110 kV Cerkno – Idrija na SM17, SM16, SM15, SM14, SM12, SM34, SM 35 in SM36 (2014)
 • Pregled in ocena poškodb na jeklenih konstrukcijah stebrov na območju havarije zaradi žledenja na DV 220 kV Kleče – Divača na SM105-110, SM120-122, SM1124-129, SM139 in SM151 (2014)
 • Pregled in ocena poškodb na jeklenih konstrukcijah stebrov na območju havarije zaradi žledenja na DV 400 kV Beričevo – Divača na SM113-123, SM126-135 in SM176-177 (2014)
 • Gorenje Galvanika – požar (2000), strokovno mnenje
 • Preiskava vzrokov porušitve gonilne osi lokomotive (2014)
 • Preiskava korozijske degradacije cevi priključka na črpalko (2014)
 • Analiza jeklene hidravlične cevi delovnega stroja Volvo L 350 F in mnenje glede vzroka za lom (perforacijo) cevi (2013)
 • Preiskava razpok na oseh kolesnih dvojic tovornih vagonov (2006)
 • Steklarna Hrastnik nadstrešnica – porušitev (2005), strokovno mnenje
 • BTC nadstrešnica – porušitev (2000), strokovno mnenje
 • Bencinski servis AGIP Barje – porušitev (2000), strokovno mnenje
 • Strokovna ocena prihrankov pri izvedbi dodatne protikorozijske zaščite na DV 2x400 kV Beričevo – Krško v povezavi s spremembo lokacije in tehnologije nanosa (2014)
 • Elaborat za izvedbo zaščite požarno zaščitnega premaza Fireblock 2010 na površinah nosilnih jeklenih elementov konstrukcije dvokapne strehe objekta Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani (2013)
 • Pregled stanja obstoječe protikorozijske zaščite nosilnih jeklenih konstrukcij kotlovnice v oseh A'-F72-5 v Toplarni Šiška (TOŠ) ter izdelava predloga sistema obnove protikorozijske zaščite (2013)
 • Pregled stanja protikorozijske zaščite daljnovodov in relejno transpormatorskih postaj na Kosovu – 2013 (KOSTT sh.a., Priština)
 • Pregled stanja obstoječe protikorozijske zaščite nosilnih jeklenih konstrukcij objekta garažne hiše Mercator Grosuplje s predlogom sistema obnove protikorozijske zaščite (2010)

Strokovno svetovanje ob izvedbi zahtevnih javnih objektov

Strokovno svetovanje v povezavi z izvedbo nosilne jeklene konstrukcije strehe športne dvorane in stadiona Stožice.

Svetovanje ob montaži nosilne jeklene konstrukcije letališkega terminala v Erevanu.

Ocena stanja jeklenih konstrukcij ob izjemnih obremenitvah

Ocena poškodb jeklenih konstrukcij DV stebrov zaradi preobremenitve z žledom ter sodelovanje pri pripravi programa sanacije in nadzor izvedbe sanacije DV 400 kV Beričevo - Divača.

Ocena stanja jeklenih konstrukcij in opreme v obratovanju

Jeklene konstrukcije je potrebno periodično pregledati v času uporabe. Periodične preglede mora opraviti strokovnjak za jeklene konstrukcije, pogostost pregledov pa je praviloma povezana z namembnostjo objekta ter z obratovalnimi pogoji. IMK s svojimi strokovnjaki za jeklene konstrukcije opravlja periodične preglede vseh vrst jeklenih konstrukcij. Ugotovitve ob pregledu dokumentira v obliki poročila, v katerem so zapisana tudi opozorila ali priporočila za ukrepanje v primeru ugotovljenih poškodb.

Lastniki ali uporabniki objektov pogosto ne poznajo obveznosti rednega pregledovanja jeklenih konstrukcij ali pa za pregled ne angažirajo kompetentnih strokovnjakov.

Ekspertize ter strokovna mnenja o vzrokih za porušitev konstrukcij ali opreme

V času graditve ali v času uporabe objekta in v času obratovanja se občasno zgodijo porušitve konstrukcije ali delov konstrukcije oziroma delov strojne opreme. IMK je pogosto angažiran za izdelavo ekpertiz in pripravo strokovnega mnenja s ciljem, da se raziščejo okoliščine in da se ugotovijo vzroki porušitve. Običajno IMK v svojem mnenju tudi priporoči korektivne ukrepe, če je porušitev posledica sistemske napake.
Naročniki ekspertize ali strokovnega mnenja so običajno investitorji, uporabniki ali sodišča. Naročnikom pa je skupno to, da se obračajo na IMK zato, ker želijo korektno strokovno mnenje.