Splošno

Nadzor izdelave in montaže jeklenih konstrukcij je ena od osnovnih in izvornih dejavnosti IMK. Akumulirano znanje in izkušnje, ki se je preneslo na aktivno generacijo, je trdna osnova za celovito strokovno obravnavo problematike s področja projektiranja, izdelave in montaže jeklenih konstrukcij. Strokovnjaki IMK s svojim multidisciplinarnim znanjem so zagotovilo za visoko strokovno izvedbo nadzora na področju izdelave in montaže jeklenih konstrukcij ter strojne opreme.

IMK se v poslovni praksi pojavlja v različnih vlogah pri izvajanju storitve nadzora, pri čemer sta dejanska vloga in obseg praviloma odvisna od naročnika. V praksi gre za naslednje možnosti:

 • Nadzor v skladu z Gradbenim zakonom (GZ);
 • Super nadzor je po vsebini in/ali investitorju omejen na področje izvedbe jeklenih konstrukcije v smislu strokovne podpore izvajalcu nadzora po GZ;
 • Kontrola ali superkontrola izdelave in montaže jeklene konstrukcije sta po vsebini tudi nadziranje, vendar gre v tem primeru za strokovno podporo dobavitelju jeklene konstrukcije ali pa izvajalcu montažnih del;
 • IMK izvaja tudi projektantski nadzor po GZ, ki je obravnavan v okviru procesa projektiranje.

Najpogostejše dejavnosti, ki jih opravlja IMK v okviru procesa nadzora, so:

 • Nadzor ali kontrola proizvodnje in montaže jeklenih konstrukcij;
 • nadzor ali superkontrola izdelave in montaže jeklenih konstrukcij DV stebrov, jeklenih konstrukcij portalov in podstavkov za RTP ter drugih jeklenih konstrukcij energetskih objektov;
 • Kontrola kvalitete izdelave in montaže tlačne opreme, tlačnih posod, kotlov, plinohramov ter rezervoarjev;
 • kontrola kakovosti hidromehanske opreme, turbin in druge mehanske opreme;
 • korozijske in abrazijske preiskave;
 • redni pregledi in izdelava ocene stanja jeklenih objektov v uporabi, ocena njihove preostale uporabne dobe ter izdelava predloga sanacije;
 • sodelovanje pri zunanjem nadzoru ob rednih vzdrževalnih delih v NE Krško;
 • priprava postopkov zaščite proti koroziji ter kontrola kakovosti izvedbe na konstrukciji.

Reference:

 • Most čez Savo v Črnučah (2014)
 • Daljnovod DV 2×400 kV Beričevo – Krško (2012 - 2013)
 • Poslovno proizvodni objekt 400 kV transformatorjev družbe Kolektor ETRA (2012)
 • Proizvodna hala za postavitev EPŽ 3 naprave s pomožnimi tehnološkimi napravami v Metal Ravne (2011)
 • Most za prečkanje kanala HE Srednja Drava 1
 • Jeklena konstrukcija ob prizidavi kotlovnice v Toplarni Šiška

vodja OE TSN

robert.cvelbar@imk.si

01 280 21 14

031 382 698

dr. Robert Cvelbar

vodja OE GK

gregor.gruden@imk.si

01 280 21 16

041 634 677

Gregor Gruden

Elektro energetski objekti

Nadzor izdelave in montaže jeklenih konstrukcij DV stebrov DV 2 x 400 kV Beričevo – Krško ter podstavkov in portalov RTP.

Industrijski objekti

Pri gradnji industrijskih objektov je IMK najpogosteje angažiran za strokovno pomoč enemu od udeležencev v gradnji (investitor, nadzorni, izvajalec), vendar pa lahko IMK opravi tudi celovit nadzor po GZ, kot ga je opravil po takrat veljavnem ZGO pri gradnji poslovno proizvodnega objekta družbe Kolektor ETRA v Črnučah (Proizvodnja 400 kV transformatorjev).

Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije nove proizvodne hale Metal Ravne – EPŽ 3 (elektro pretaljevanje pod žlindro).

Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mostu za prečkanje kanala HE Srednja Drava 1, Miklavž na Dravskem polju.

Energetski objetki

Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilnih jeklenih konstrukcij ob prizidavi kotlovnice v oseh A"-F/2-02 v Toplarni Šiška (TOŠ).